Metoder i familiebehandling

Evidensbaserede programmer og andre metoder

Behandlerne kan arbejde i teams eller alene i familien, men der vil være sparring med forskellige faglige indfaldsvinkler og metodiske styrker. Derfor vil der være familiebehandling, der kombinerer forskellige metoder, der vil blive tilpasset og justeret i løbet af den tid, familien er i gang med familiebehandlingen. Vi arbejder ud fra tanken om, at ikke to familier er ens, og derfor vil der være forskellige metoder, der passer bedst til den enkelte. Det betyder, at vi gennem samtaler, familieaktiviteter med forældre og børn og løbende opfølgning, forsøger at danne os et indtryk af, hvad der vil være den bedste fremgangsmåde i den specifikke familie. I forlængelse heraf, har vi forståelsen af, at de udfordringer og problemstillinger familien står med, er et symptombillede, et adfærdsmønster, der dækker over kerneproblematikkerne. Vi ser derfor al adfærd som kommunikation, og derigennem viser barnet/unge og familien problemsættet. Symptomer og problemadfærd er overlevelsesstrategier og dermed også svar på den måde, livet har formet sig. Vi må være nysgerrige på, hvad der holder det givne problembillede vedlige – og hvad barnet eller den unge inviterer deres omgivelser ind i.   

Familiebehandlingen har altså til formål at understøtte og udvikle struktur og samspil i familien med henblik på, at barnet/unge og familien udvikler sig i en positiv retning. Der vil være fokus på at fremme tilknytningsprocesser mellem børn og forældre og derigennem styrke børnenes sociale og følelsesmæssige kompetencer. Det tilstræbes at støtte forældrene i at afstemme sig med barnets og den unges indre oplevelser og følelser, samt støtte børnene/den unge i at tage imod forældrenes invitation til kontakt og samspil.

Der lægges vægt på forbindelser til netværk og andre væsentlige nøglepersoner. Vi hjælper forældre og børn/unge til at skabe og fastholde de forandringer, der skal til, så familien kan trives og bekymringerne er håndteret. Derfor bliver et vigtig succes-parameter, at den positive forandring også er tilstede, når familiebehandlingen stopper – altså en varig forandring. For at sikre det er vi ofte optagede af de voksne, der er en del af barnets og familiens hverdag, fx øvrige familie, lærere og pædagoger. Dette gør vi i samarbejde med forældrene, da vi har gode erfaringer med, at netværket kan bidrage positivt til at støtte op i en forandringsproces og hjælpe til, at de nye forandringer bevares.

Siden er sidst opdateret 20. april 2023