I hjemmet

Tilbud til forældre med børn og unge under 18 år.

Det kan dreje sig om forældre med følgende problematikker:

 • Unge forældre der selv har haft en vanskelig opvækst.
 • Forældre med utilstrækkelig viden om barnets behov.
 • Ustabile rammer og strukturer
 • Psykiske vanskeligheder
 • Vanskeligt ved at skelne mellem egne og barnets behov

Barnet/den unge viser symptomer som f.eks.:

 • Ikke alderssvarende udvikling
 • Markante adfærdsændringer
 • Ukritisk/ klæbende/ afvisende i sin kontakt til andre
 • Ukoncentreret
 • Aggressiv
 • Trist
 • Fysisk mistrivsel
 • Kriminalitet
 • Misbrug

Vi yder, som udgangspunkt, familiebehandlingen i familiens eget hjem, og som efterfølgende kan flyttes til SFCs lokaler.
Derudover kan vi støtte familien i forhold til møder  med samarbejdspartnere, f.eks. skole.
På opstartsmødet deltager familien, sagsbehandler og en familiebehandler fra Slagelse familie Center.
Der laves en samarbejdskontrakt/handleplan, hvor de aftalte arbejdspunkter, der skal fokuseres på, de første 3 måneder nedskrives.
På opfølgningsmødet efter 3 måneder aftales det videre forløb med eventuelle nye arbejdspunkter sammen med familien, sagsbehandler og familiebehandleren.


Hvor ofte?

Der vil være 1-2 samtaler om ugen af 1-2 timers varighed.

I perioden vil der være opstartsmøde og opfølgningsmøde efter 3 måneder. Efter 6 måneder er der status, og en individuel vurdering afgør om forløbet skal fortsætte.

I behandlingsforløbet vil der blive benytte forskellige metoder. Familiebehandleren vil bl.a.  virke som rollemodel og vejlede forældrene med afsæt i konkrete situationer.